Všeobecné obchodní podmínky účasti v kurzech a lekcích 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky spolku JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.
Škábova 3054/14, 106 00 Praha 10, IČ: 08315540
 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen „JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s“). JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s poskytuje především služby v oblasti výuky sportovního lezení.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s a účastníky kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí pořádaných JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s (dále jen „účastníci“ nebo „účastník“).

2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

2.1. Objednání účasti v konkrétním kurzu, kroužku, táboru a jiné akce se provádí na základě vyplněné přihlášky, kterou účastník provede elektronickou formou na webu JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s www.jankaresclimbingteam.com. V okamžiku, kdy JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s účastníkovi e-mailem potvrdí převzetí řádně vyplněné přihlášky, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s a účastníkem.
2.2. Nabídka kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s uveřejněná na internetových stránkách www.jankaresclimbingteam.com či v jiných propagačních materiálech není závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka.
2.3. Předmětem smluvního vztahu je závazek JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s zajistit poskytnutí služeb výuky lezení  či jiných služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce kurzů na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s sjednanou cenu.
2.4. Odesláním přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
2.5. Odesláním přihlášky dále účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Návštěvním řádem a bezpečnostními předpisy Lezeckého centra, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání ve využití služeb JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.
2.6. Je-li kurz, kroužek, tábor či jiná akce objednána ve prospěch třetí osoby, je tato osoba (účastník) vázána smlouvou o poskytování služeb a všeobecnými podmínkami účasti na kurzech a lekcích JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s, a to okamžikem, kdy s objednaným kurzem projeví souhlas. Souhlas může být projeven buď žádostí o rezervaci konkrétního termínu kurzu, potvrzením již předem navrženého termínu kurzu, nebo prvním okamžikem účasti v kurzu. Objednatel je povinen třetí osobu (účastníka), v jejíž prospěch je kurz objednatelem objednán, s obsahem smlouvy a všeobecných obchodních podmínek seznámit.

3. Obecná pravidla konání kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí

3.1. Rozsah nabídky kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s platnou v době objednání služby.
3.2. Termíny a časy jednotlivých kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem běhu a poté průběžně aktualizovaným rozvrhem JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s. Aktuální informace jsou upřesňovány na internetových stránkách www.jankaresclimbingteam.com. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.
3.3. Služby JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s spočívají především v poskytování pololetních kroužků, krátkodobých kurzů, táborů a jiných akcí týkající se sportovního lezení.

4. Pololetní kroužky a krátkodobé kurzy

4.1. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s rezervuje účastníkovi účast ve vybraném konkrétním kroužku či kurzu po dobu 96 hodin od potvrzení přijetí přihlášky. Neuhradí-li účastník v této době cenu kurzu, rezervace účasti v kurzu jakož i smlouva o poskytování služeb mezi JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s a účastníkem automaticky zanikne.
4.2. Došlo-li již k zahájení kroužku či kurzu, může JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s do takového kroužku či kurzu zařadit účastníka dle svého uvážení a zejména dle kapacity daného kroužku či kurzu. V takovém případě je účastník povinen uhradit poměrnou část ceny kroužku či kurzu, odpovídající počtu lekcí, ve kterých se účastník daného kroužku či kurzu účastní. Účastníkovi nárok na zařazení do již zahájeného kroužku či kurzu nevzniká automaticky.
4.3. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s může trvale nebo na určité období změnit osobu instruktora daného kroužku či kurzu či jeho program (za předpokladu zachování alespoň základních parametrů kroužku či kurzu a původního počtu hodin). JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s může změnit trvale nebo na určité období i termín celého kroužku či kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kroužku či kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku či kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení kroužku či kurzu).
4.4. V případě onemocnění či jiné absence instruktora může JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s operativně nahradit takovéhoto instruktora jiným instruktorem se stejnou či obdobnou kvalifikací, a to i opakovaně. V případě, že se před zahájením určité lekce kroužku či kurzu nepodaří zajistit jiného instruktora, je možné danou lekci zrušit a nabídnout účastníkům její konání v náhradním termínu. Při prvním náhradním termínu v rámci jednoho kurzu nemají účastníci, kteří se náhradního termínu lekce nemohou zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kroužku či kurzu. Při dalších náhradních termínech lekcí má účastník, kterému je nabídnuta již minimálně druhá náhradní lekce, které se nemůže zúčastnit, právo na vrácení poměrné části ceny kroužku či kurzu (tj. ceny dané lekce).

5. Účast dětí na lekcích

5.1. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit kurzů, kroužků, táborů a jiných akcí JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s pouze s výslovným souhlasem alespoň jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce.
5.2. Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby odpovídají za děti (tj. zejména za jakékoli škody způsobené dítětem na zdraví či majetku třetích osob, ale také za případná zranění či jiné újmy způsobené dítěti) až do okamžiku, kdy dítě převezme instruktor daného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce, a po ukončení dané lekce kroužku či kurzu, tábora či jiné akce ihned po převzetí dítěte od instruktora tamtéž. Rodiče, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilé osoby jsou povinni vykonávat dohled nad dítětem po celou dobu, kdy se nachází v prostorách Lezecké stěny před zahájením a po ukončení dané lekce. Pokud se děti zúčastní lekce bez doprovodu, nepřebírá nad nimi JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s dohled, vyjma doby pobytu dítěte na sále s instruktorem v průběhu kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Výjimkou jsou děti, které vyzvedává instruktor z družiny základní školy Kbely.
5.3. Není-li dítě, vzhledem ke svému věku, schopno absolvovat celou lekci kroužku či kurzu bez přerušení a musí místo probíhající lekce opouštět, přebírá za něj v tuto dobu odpovědnost rodič, jiný zákonný zástupce či doprovázející zletilá osoba až do okamžiku jeho opětovného vstupu na místo, kde lekce probíhá.

6. Povinnosti účastníka lekcí

6.1. Účastník je povinen se při účasti na kroužku, kurzu, táboru a jiné akci řídit pokyny JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s a instruktorů či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s. Dále je účastník povinen dodržovat Návštěvní řád Lezeckého centra, který je k dispozici na internetových stránkách www.jankaresclimbingteam.com a v místě kurzu.
6.2. Během účasti na kroužcích, kurzech, táborech a jiných akcích KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s nesmí účastník (a) narušovat řádný běh kroužku, kurzu, tábora a jiné akce, nebo (b) obtěžovat svým chováním ostatní účastníky kroužku, kurzu, tábora a jiných akcí ani ostatní návštěvníky Lezeckého centra; a (c) je povinen dodržovat zásady hygieny a slušného chování.
6.3. V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na kroužku, kurzu, táboře či jiné akci nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit instruktorovi KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s a ihned ukončit svoji účast.

7. Cena a platební podmínky

7.1. Cena kurzů je dána ceníkem KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s platným v době objednání kurzu, pokud není dohodnutá cena odlišná. Konkrétní cena kroužku, kurzu, tábora a jiné akce je vždy uvedena na platebním dokladu každého účastníka zaslaném nebo osobně předaném účastníkovi.
7.2. Cena kurzů je splatná do 96 hodin od potvrzení přihlášky účastníka Jan KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s, nebo do začátku první výukové lekce podle toho, jaká skutečnost nastane dříve a nebude-li stranami dohodnuto jinak.
7.3. Cena může být účastníkem uhrazena zakoupenou poukázkou, bankovním převodem nebo kartou přes platební bránu Comgate, pokud není v konkrétních případech dohodnuto jinak, a to v termínech, uvedených v bodě 7.2 Není-li v tomto termínu cena kurzu uhrazena, je KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s oprávněn odmítnout účastníkovi poskytování služeb, a to až do uhrazení dlužné částky.
7.4. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
Platba kartou - nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 • Platba bankovním převodem
  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
  Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
 • Běžný bankovní převodem v ČR:
  číslo bankovního účtu - 2701673936 / 2010 (FIO BANKA)
  banka - Fio banka, a.s.
  VS číslo faktury
 • Kontakt pro případné reklamace nebo dotazy k platbám přes platební bránu:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel:  +420 228 224 267

8. Odpovědnost za škodu

8.1. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.
nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kroužku, kurzu, táboru a jiné akci.
8.2. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s. odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud takováto škoda byla způsobena zaměstnancem či jiným pracovníkem JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s. úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.
8.3. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.
8.4. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, či jeho instruktora či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně JAN KAREŠ CLIMBING TEAM,  či zaměstnance JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, podle článku 6 výše.
8.5. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, neodpovídá za škodu způsobenou na věcech nebo za jejich ztrátu.

9. Odstoupení od smlouvy ze strany JAN KAREŠ CLIMBING TEAM,

9.1. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu či v odpovídající kvalitě. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku, kurzu tábora a jiné akce, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kroužku, kurzu, tábora a jiné akce) až po jeho zahájení. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby.
9.2. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména obsažených v článku 6.2), z Návštěvního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
9.3. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, je oprávněn bezodkladně vyloučit z účasti na kroužku, kurzu, táboru a jiné akce takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména povinnosti obsažené v článku 6.2), z Návštěvního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých kroužek, kurz, tábor a jiná akce probíhá.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

10.1. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku, kurzu, tábora a jiné akce či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení kroužku, kurzu, tábora a jiné akce.
10.2. Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb za následujících podmínek. K odstoupení musí dojít zasláním informace na info@lezcinacestach.cz.
odstoupení 30 a více dnů před zahájením kroužku, kurzu, tábora a jiné akce bez sankcí. V tomto případě mu bude vráceno 100% uhrazené částky. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, se může s účastníkem domluvit na změně termínu, poskytnutí slevy na jiný produkt, dárkové poukázce či vrácení částky na běžný účet.
odstoupení méně než 30 dnů před zahájením kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Účastník je povinen uhradit JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, stornopoplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů se zrušením objednaného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. ​
odstoupení v průběhu kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Účastník je povinen uhradit JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, stornopoplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů se zrušením zbývajících částí objednaného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce.
10.3. V případě odstoupení od smlouvy se vždy vrací pouze cena nevyčerpané části kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Výše uvedené storno poplatky se započtou proti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. ​

11. Vyšší moc

JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nesplnění nebo zpoždění plnění či poskytnutou kvalitu plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy, které bylo způsobeno událostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu ("Události vyšší moci") JAN KAREŠ CLIMBING TEAM,. Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoliv čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo přiměřenou kontrolu JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:
stávky, výluky nebo jiná průmyslová omezení;
občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou či nikoliv), hrozbu války nebo přípravy na válku;
požár, výbuch, bouři, povodeň, zemětřesení, sesuvy nebo propad půdy, epidemie nebo jinou přírodní katastrofu;
nedostupnost používání železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy;
nedostupnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí; a
akta, výnosy, právní předpisy, vyhlášky nebo omezení jakékoliv vlády.
Plnění povinností JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb se považují za pozastavené po dobu trvání Události vyšší moci a lhůta pro plnění povinností JAN KAREŠ CLIMBING TEAM,  se prodlužuje během trvání Události vyšší moci. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, vynaloží přiměřené úsilí k ukončení Události vyšší moci nebo k nalezení řešení, díky kterému bude možné plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb i přes Události vyšší moci.
V případě, že JAN KAREŠ CLIMBING TEAM,  bude nuceno omezit, zrušit či zkrátit svá plnění vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb z důvodu vyšší moci nemají účastníci nárok na jakékoliv náhrady či kompenzace za tato neuskutečněná plnění.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Informace o zpracování osobních údajů účastníků JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, a souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří samostatný dokument.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.ledna 2021.
13.2. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.jankaresclimbingteam.com. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné obchodní podmínky účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude o takovéto změně účastník informován na webových stránkách www.jankaresclimbingteam.com. Pokud nebude účastník se změnami souhlasit, může smlouvu ukončit písemnou výpovědí, kterou doručí na adresu JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.
, Toužimská 732/24i,
197 00 Praha 9 – Kbely do 7 dnů ode dne účinnosti této změny, v opačném případě účastník se změnami souhlasí.
13.3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
13.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly vyhotoveny a jsou dostupné v české verzi.
13.5. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1.1. 2022
JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.

Skály
Partneři

Podpořili Podpořili Podpořili Podpořili Kbely 321speed Epika

Kudy k nám

Sportovní hala Kbely
Toužimská 732/24i,
197 00 Praha 9 – Kbely

  Zobrazit více

Provozovatel

JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.
Škábova 3054/14
106 00 Praha 10

IČ: 08315540